MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2020-09-04

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią już czynne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 5 września b.r. zostanie oddane do użytku boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Śniadeckich.

 Rezerwacje są przyjmowane pod numerem telefonu:

798 856 962

 

 

POBIERZ CENNIK UDOSTĘPNIENIA BOISKA

 

 

 

REGULAMIN

 

boiska ze sztuczną nawierzchnią

 

I. Przepisy ogólne.

 

 1. Administratorem boiska treningowego przy ul. Śniadeckich 15 jest Miejski Ośrodek   Sportu i Rekreacji w Jaśle z siedzibą przy ul. Sikorskiego 15 tel. 13 44 652 04, fax:  13 44 820 03.
 2. O sposobie udostępnienia boiska treningowego stowarzyszeniom kultury fizycznej, klubom sportowym, zakładom pracy, szkołom  i innym podmiotom decyduje administrator obiektu zawierając stosowne umowy określające zasady korzystania z obiektu.
 3. Odpłatność za korzystanie z boiska ustala administrator obiektu wprowadzając cennik za korzystanie z boiska.
 4. Opłaty za korzystanie z boiska wnoszone są w przypadku grup zorganizowanych – zgodnie z cennikiem i terminami określonymi w umowie.
 5. Opłaty za korzystanie z boiska przez grupy indywidualne, kluby i inne organizacje nie posiadające umowy wnoszone są zgodnie z cennikiem  gotówką obowiązkowo przed rozpoczęciem zajęć.     
 6. Obiekt ma charakter ogólnodostępny, umożliwiający masowe uprawianie sportu, dzieci i młodzieży.
 7. Do korzystania  z  obiektu  uprawnione  są wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które  uzyskały zgodę administratora i zapoznały się z   Regulaminem.
 8. Osoby korzystające z boiska mogą wejść i korzystać z boiska  wyłącznie w obuwiu typu ,,lanki”, ,,turfy” lub w korkach wkręcanych/ wyciąg z instrukcji obsługi i konserwacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej/ 
 9. Zabrania się wchodzenia na murawę boiska i stosowania wkrętów metalowych , korkach podłużnych oraz obuwiu z płaską podeszwą  /wyciąg z instrukcji obsługi i konserwacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej/.  
 10. Kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz inne podmioty prowadzą zajęcia  i rozgrywki wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby ponoszącej pełną odpowiedzialność za grupę. Do obowiązków trenera- opiekuna grupy należy:

-        zgłoszenie pracownikowi obsługi obiektów zamiaru wejścia na obiekt boiska,

-        dopilnowanie aby korzystający z boiska stosowali odpowiednie do danej płyty   

-        zdanie /przekazanie/  po zakończonych zajęciach kluczy od szatni oraz  uczestnictwo w odbiorze szatni wraz z pracownikiem obsługi

-        potwierdzenie w zeszycie eksploatacji faktu przeprowadzenia  zajęć treningowych lub rozegrania meczu.

 

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu i przedmiotów    stanowiących    własność podmiotów wynajmujących stadion administrator obiektu -  MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator nie ubezpiecza korzystających z obiektu boiska od Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków. Obowiązek ten spoczywa na podmiotach korzystających ze stadionu. 
 3. Osoby niepełnoletnie, mogą przebywać na terenie obiektu, wyłącznie  pod opieką dorosłych.
 4. Uprawnione do korzystania z boiska kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły i inne podmioty ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone w trakcie korzystania z niego szkody umyślne.
 5. O ewentualnych szkodach, zniszczeniach korzystający zobowiązani są poinformować administratora obiektu.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu wnoszenia  i spożywania  napojów  alkoholowych i środków odurzających oraz wprowadzania zwierząt . 
 7. Osoby, zakłócające porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

 

 

II. Przepisy szczegółowe dotyczące przebywania na boisku treningowym.

 

1. W czasie trwania  rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych / w tym imprez masowych/  należy podporządkować się następującym zasadom:

a)     z obiektu boiska mogą korzystać wyłącznie uprawnione podmioty na zasadach określonych w zawieranych na tę okoliczność umowach

b)     zajęcia na boisku powinny być prowadzone przez uprawnione podmioty w taki sposób aby nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników tych zajęć oraz osób postronnych

c)      w przypadku organizacji imprez masowych w tym imprez podwyższonego ryzyka  obowiązującym na obiekcie stają się regulacje prawne zawarte w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, / Dz. U Nr 62 poz.504 z dnia 20 marca 2009 roku ze zmianami / .

2. Przebywający   na   boisku zobowiązani są do stosowania  się  do  zarządzeń policji, straży pożarnej, służby  porządkowej oraz w czasie imprez sportowych do zaleceń spikera stadionu,

3.Na boisku treningowym obowiązują następujące zakazy:

a)     wchodzenia na teren boiska bez wymaganego niniejszym regulaminem uprawnienia 

b)     rozniecania ognia na terenie boiska

c)      wprowadzania psów lub innych zwierząt

d)     załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami 

e)     zastawiania    wejść,    wyjść    oraz    dróg    ewakuacyjnych,

f)       wnoszenia   na   boisko  następujących   przedmiotów:

-     broni  wszelkiego  rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako środek przymusu,

-     pojemników   do   rozpylania  gazów, substancji żrących lub farbujących,  butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z  kruchego lub szczególnie twardego materiału,

-     przedmiotów o dużych rozmiarach,

-     fajerwerków   kul   świecących   i  innych  przedmiotów pirotechnicznych,

-     drzewców do flag i transparentów.

g)     wchodzenia  lub  przechodzenia  przez  fasady,  płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia  oświetleniowe,  drzewa, maszty, wchodzenie na obszary, które nie  są  dopuszczone  dla  widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),

h)     rzucania    wszelkimi    przedmiotami,    rozniecania    ognia,    zapalania fajerwerków,    sprzedawania   towarów   i   kart  wstępu  bez  zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody administratora,
i) zaśmiecania boiska.

i)       wjeżdżania wszelkiego rodzaju pojazdami mechanicznymi na sztuczną  płytę boiska.

j)       przebywania na boisku w trakcie pielęgnacji lub odśnieżania nawierzchni. 

4. Osoby  naruszające  zasady   bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

5. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia , przebywania korzystania z obiektu  osób nieuprawnionych, a w szczególności poza godzinami jego funkcjonowania.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

 III. Przepisy  dotyczące organizacji imprez masowych  na obiekcie stadionu.

                                            

Administrator dopuszcza organizację na obiekcie boiska imprez masowych przez kluby sportowe i inne podmioty / tj. meczy ligowych, sparingowych,  rozgrywek i innych imprez okolicznościowych / pod warunkiem przestrzegania przez nie jako organizatora  norm prawnych zawartych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych  /Dz. U Nr 62 poz.504 z dnia 20 marca 2009 roku ze zmianami / oraz postanowień Regulaminu obiektu stadionu MOSiR  Jasło na czas organizacji imprez masowych..

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                          Dyrekcja

Miejskiego Ośrodka

                                                                                                Sportu i Rekreacji

                                                                                               w Jaśle

 

Akceptujemy karty