MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2020-12-23

OD 28 GRUDNIA NOWE OBOSTRZENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21. 12. 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

w okresie:    28. 12. 2020r. – 17. 01. 2021r.

 

KRYTA PŁYWALNIA, SIŁOWNIA, FITNESS, 

będą nieczynne

 

HALA SPORTOWA, STADION, HALA SPORTÓW WALKI, LODOWISKO

będą udostępnione zgodnie z § 10 pkt 15. ustawy tj.:

 

„Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Akceptujemy karty