MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE

tel.: +48 13 443 51 82   |   tel.: +48 13 446 52 04   |   mail: info@mosir-jaslo.pl

KONTRAST

CZCIONKA

2021-05-27

Obostrzenia w obiektach MOSiR

Aktualne obostrzenia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

CHRONOLOGICZNIE

Od 28.05.2021. Kryta Pływalnia oraz siłownia udostępnione dla wszystkich prz zachowaniu reżimu sanitarnego:

  • dystans 1,5 m
  • maseczka
  • dezynfekcja rąk
  • czynne sauny - limit 2 osoby
  • czynne atrakcje basenowe
  • maksymalne obłożenie 50%

 

 

Zgodnie 
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 marca 2021 r. w sprawioe ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszczalne jest korzystanie z obiektów MOSiR na następujących zasadach:

I.  Z siłowni mogą korzystać wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
II. Korzystanie z  pozostalych obiektów sportowych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

1)sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 [1] rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),

2)zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie [2] z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1133),

3)zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4)zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5)zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6)dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,

8)basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu

- pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

 

baseny dostępne
    dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
    dla zawodników będących człnkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej,
    dla zawodników uprawiających sport w ramach ligii zawodowej,
    dla zawodników pobierających stypendia sportowe

    przy maks. 50% obłożenia obiektu,
    bez udziału publiczności


obiekty sportowe na świeżym powietrzu
    limit 50 osób

 

 

Zgodnie z
Rozporządzenim Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Informacja MOSiR dotyczącą dostępności obiektów sportowych w terminie od 18 kwietnia do 25 kwietnia.

Zgodnie z opublikowanym 15 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów w „sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”:

➡️ Baseny oraz siłownie dostępne tylko dla zawodników KADRY NARODOWEJ polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich.

➡️ stadiony, boiska wielofunkcyjne, hale sportowe – dostępne dla grup zorganizowanych składających się z zawodników kadry narodowej, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz dla dzieci i młodzieży z klubów sportowych.

 obiekty na świeżym powietrzu dostępne dla amatorów z limitem 25 osób.

Akceptujemy karty